motomaniacy
DROGI
POWRÓT
11 czerwca 2019 17:23

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą trzech odcinków drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą trzech odcinków drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim

A więc jednak! Wczoraj pisaliśmy o problemach włoskiej wykonawcy na trzech odcinkach budowanej ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim.


Dziś Jan Krynicki, rzecznik GDDKIA przekazał:

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą trzech odcinków drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim!

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji. Rozpoczęliśmy już przygotowania do ogłoszenia jeszcze w wakacje przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy.

 

Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie

Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca został wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

 

Deklaracje wykonawcy bez pokrycia

Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztorysów GDDKiA i kwot, za które Wykonawca zadeklarował realizację zadań:

 

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

• kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto

• wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

 

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

• kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto

• wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto


- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

• kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto

• kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto


Kalendarium

We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy-Dworzysko oraz Dworzysko-Aleksandrowo. Miesiąc później, w październiku 2014 r. ogłoszono przetarg na pozostałe odcinki S5, w tym m.in. Białe Błota-Szubin.

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu mieli zostać zaproszeni wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, w tym firma Impressa Pizzarotti, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Zaproszenia do drugiego etapu przetargów na budowę drogi S5, w tym dla odcinków Nowe Marzy-Dworzysko, Dworzysko-Aleksandrowo oraz Białe Błota-Szubin zostały przekazane w kwietniu i maju 2015 r. 

Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia.

W sierpniu 2015 r. dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5.

12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

 

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:

• Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 %

• Zaawansowanie finansowe: 39,10 %

• Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.


- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
Stan zaawansowania:

• Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %

• Zaawansowanie finansowe: 39,58 %

• Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

 


- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
Stan zaawansowania:

• Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %

• Zaawansowanie finansowe: 50,38 %

• Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

 


Konsekwencje dla Wykonawcy

Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

 

Szukanie nowego wykonawcy

GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.
Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

 


Autor: GDDKIA/motomaniacy.tv

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU
1 2 3 4 5
Średnia ocena: Liczba głosów: 0
DILERZY
LEXUS WARSZAWA-RADOŚĆ
LEXUS LEXUS WARSZAWA-RADOŚĆ

Patriotów 271 A

04-767 Warszawa

tel: +48 22 117 30 30

SZCZEGÓŁY
HYUNDAI "DEX-POL" Wróblowie Sp. J.

Granitowa 1

59-300 Lublin

fax 76 72 86 550 we

tel: 76 74 63 999

SZCZEGÓŁY
MAZDA "Kozłowski” Jan Kozłowski

Struga 31b

70-777 Szczecin

tel: 91 464 48 81

SZCZEGÓŁY
SUBARU „Wawrosz” spółka jawna

Warszawska 158

43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 827 10 30

SZCZEGÓŁY
SKODA A.MACHUDERA Andrzej Machudera Sp. z o.o.

Ozorkowskie Przedmieście 73

99-100 Łęczyca

tel: 24 721 50 88

SZCZEGÓŁY
SUZUKI A.S. -R.BIŃKOWSKI

Chrobrego 22

26-600 Radom

fax (48) 380-62-34

tel: (48) 385-77-15

SZCZEGÓŁY
MAZDA A&G Automotive

Sikorskiego 19

10-088 Olsztyn

tel: 89 672 40 20

SZCZEGÓŁY
1 2 3 4 / 200
AUTA NA SKRÓTY
WSZYSTKIE MARKI